Есть ответ 👍

Составить 24 теста для проверки знания поемы лесі українки- лісова пісня

297
311
Посмотреть ответы 2

Ответы на вопрос:


1. у якому лісі відбувається дія?

а, на полтавщині 2.  на волині 3 у криму 4. під києвом

2. у яку пору року починається перша дія?

а. весною б. влітку в. восени 4. взимку

3.як звали зеленокосу лісову дівчину?

а. русалка польова б. доля в. пропасниця г. мавка

4. як звали племінника дядьки лева?

а. куць б. лукаш в. водяник г. лісовик

5. що збирались зробити дядько лев і лукаш біля озера?

а рибачити б. полювати в. збудувати хату г. відпочивати

6. де прокинулась мавка?

а. на гуллі берези б. в дуплі старої верби

в у норі під дубом г на галявині

7 як називає березу мавка:

а сестрою б. подругою в. матерью г. сусідкою

8. на якому музичному інструменті грає лукаш?

а. на гуслях б. на волинці в. на сопілці г. на скрипці

9.яку робоу дала мавці мати лукаша?

а. прати б жати в копати г вишивати

10 про кого мавка сказала "хижа наче рись" ?

а про матір лукаша б про русалку польову в  про килину г. про себе

11. куди позвав марище мавку?

а. танцювати б. у край вічного спокою в. у безвість г. в село

12. кого заслав лукаш до килини?

а старостів б сватів в батьків г друзів

13. у що перетворила клилина мавку?

а у сосну б у березу в у вербу г у дуб

14.що хотіла зробити килина із вербою?

а спалити б зрубати в поливати г спиляти

15 в якому році л. українка написала "лісову пісню"?

а 1882 б 1900 в 1911 г 1950

16 скільки писала "лісову пісню" поетеса?

а 6 днів б 12 днів в місяць гдва  роки

17 які образи твору уособлюють духовність і красу?

а мавка і дядько лев

б лукаш й килина

в русалка і водяник

г пропасниця і куць

18. у кого перетворився лукаш?

а у вітер б у привіда в у сніг г у вовкулаку

19. як помстилася мавка за зраду?

а спалила хату лукаша б. все прощає в звела з розуму г нічого не робила

20 у якому образі зустрів в кінці лукаш мавку?

а голубкою б березою в прозорою постаттю г людиною

 

 

 


Вообще-то метод интервалов, а не интегралов. интегралы проходят в 11 классе. 2x - 3 =0; ⇒ x = 1,5; x+1 =0;   ⇒ x = - 1. на прямой отмечаем эти точки(х= -1   и х=1,5), получается 3 интервала, рисуем + - + над  ними и выбираем те, где плюс.  ответ х∈( - бесконечность: -1)  ∨ ( 1,5; + бесконечность)

Реши свою проблему, спроси otvet5GPT

 • Быстро
  Мгновенный ответ на твой вопрос
 • Точно
  Бот обладает знаниями во всех сферах
 • Бесплатно
  Задай вопрос и получи ответ бесплатно

Популярно: Українська література

Caktus Image

Есть вопросы?

 • Как otvet5GPT работает?

  otvet5GPT использует большую языковую модель вместе с базой данных GPT для обеспечения высококачественных образовательных результатов. otvet5GPT действует как доступный академический ресурс вне класса.
 • Сколько это стоит?

  Проект находиться на стадии тестирования и все услуги бесплатны.
 • Могу ли я использовать otvet5GPT в школе?

  Конечно! Нейросеть может помочь вам делать конспекты лекций, придумывать идеи в классе и многое другое!
 • В чем отличия от ChatGPT?

  otvet5GPT черпает академические источники из собственной базы данных и предназначен специально для студентов. otvet5GPT также адаптируется к вашему стилю письма, предоставляя ряд образовательных инструментов, предназначенных для улучшения обучения.

Подпишись на наш телеграмм канал

GTP TOP NEWS