Есть ответ 👍

Значення прислів'я хто рідної мови цурається, хай сам себе стидається

127
146
Посмотреть ответы 3

Ответы на вопрос:


з самого раннього дитинства і до глибокої старовини все життя людини тісно пов’язане з мовою. мова – це засіб спілкування людей один з одним. якщо людина цурається своєї мови,не любить її, вона не заслуговує на ім’я людини. дитина ще не навчилася як слід говорити, а її слух вже ловить гуркіт бабиних казок, материнської пісеньки. казки й пісеньки – це теж мова. усе, що люди роблять у світі здійснюється за мови. без неї не можна працювати. мова призначена для того, щоб служити спілкуванню людей. отож любіть і шануйте рідну мову, вона наш найдорожчий скарб.


це значе те якщо хтось цурается рідної мови,рідний чи навіть друзів той не поважае сам себе і просто боїться про них розказати чи показати бо в них є недоліки

 


  курсові роботи  дипломні роботи  підручники  твори  тлумачний словник  економічний словник  зно 2015  робота для студентів  курси іноземних мов  генератор списку використаної літератури  рейтинг користувачів  додати роботу  вхід  основні тенденції: сучасні, культурні ситуації україни / сторінка 3назва:   основні тенденції: сучасні, культурні ситуації українитип:   рефератмова:   українськарозмiр:   24,80 kbзавантажень:   440оцінка:   12345    поточна оцінка 5.0  надіслати посилання другу    додати роботу в блокнот  поскаржитися на роботу    версія для друку  скачати цю роботу безкоштовнопролистати роботу:   1    2    3    4    5    6    7  соціологія культури – це не просто галузь соціології. в широкому розумінні вона охоплює всю проблематику суспільного життя, його під своїм специфічним кутом зору. культурний зміст можна виділити в будь-якій цілеспрямованій соціальній діяльності і побуті. політиці, бізнесі, менеджменті, освіті, охорони здоров’я і т.д. у вузькому розумінні соціологія культури локалізує свій інтерес на духовній сфері.емпіричний аналіз культурних цінностей може бути здійснений за такими аспектами: за суб’єктом-носієм культури виділяються суспільство в цілому, нація, соціальні групи, окрема особистість; за функціональною роллю культуру можна поділити на загальну, яка необхідна кожній людині, і спеціальну, яка необхідна людям тієї чи іншої професії; за походженням виділяють народну культуру (наприклад, фольклор) і професійну, яка створюється професіоналами і має авторство; за культури виділяють матеріальну (наприклад, культуру побуту, культуру виробництва матеріальних благ і т.д.) і духовну культуру (наука, освіта, мистецтво, політика, право, релігія і т.крім розглянутих вище категорій “культура”, “функції культури”, “матеріальна культура”, “духовна культура”, “народна культура”, “професійна культура” та ін. в систему основних понять, якими оперує соціологія культури, входять культурні універсалії, культурний етноцентризм, культурний релятивізм, культурні дослідження, культурний капітал, закономірності розвитку культури, масова культура або популярна культура, індустрія культури, субкультура, контркультура.під культурними універсаліями, за дж.мер доком, розуміються загальні риси, які притаманні всім культурам. до них відносяться мода, спорт, спільна праця, танці, освіта, звичаї, мова, релігійні обряди – понад 60 елементів.культурний етноцентризм означає прагнення оцінювати інші культури з позиції своєї власної культури. етноцентризм зв’язаний з ксенофобією – страхом і неприязню до чужих поглядів і звичаїв.культурним релятивізмом називається точка зору, згідно якої культуру можна зрозуміти лише на основі аналізу її власних цінностей, в її власному контексті (у.самнер) і як єдине ціле (р.бенедикт). культурний релятивізм сприяє розумінню тонких відмінностей між близькими культурами. наприклад, у німеччині двері в установах завжди щільно зачинені, щоб роз’єднати людей. німці вважають, що інакше службовці відволікаються від роботи. навпаки, в сша двері кабінетів зазвичай відчинені. американці, які працювали в німеччині, часто жалілися, що закриті двері викликали у них відчуття неприязні і почуття відчуження. закриті двері мають для них зовсім інший сенс, ніж для німців.культурні дослідження – це галузь досліджень на перетині соціальних і гуманітарних наук (культурології, філософії культури, історії, мистецтвознавства, етнографії, антропології та і їй не притаманна яка-небудь єдність, є еклектичною як на рівні теорії, так і відносно свого предмета. інтерес культурних досліджень спрямований на різні сфери від економіки індустрій культури до літературно-критичного аналізу телевізійних програм.культурний капітал – це міра засвоєння індиві пануючої культури в суспільстві в процесі освіти і самоосвіти.індустрії культури – термін, який недостатньо визначений за своїм обсягом і який зазвичай використовується для описування організацій, які беруть участь у виробництві популярної культури, тобто телебачення, радіо, книг, журналів і газет, популярної музики тощо.масова культура (або популярна культура) – це культура, сутність якої полягає в тому, що вона створюється з метою споживання, для розваг. вона є масовою за обсягом, тобто за охопленням аудиторії, і за часом, тобто виробляється постійно, кожного дня. ідея масової культури виникає ще в 20-х рр. хх ст. в межах концепції масового суспільства. критики масової культури, наприклад, представники франкфуртської школи, визначають її як тривіальну: комерціоналізовану і пасивну.

Реши свою проблему, спроси otvet5GPT

 • Быстро
  Мгновенный ответ на твой вопрос
 • Точно
  Бот обладает знаниями во всех сферах
 • Бесплатно
  Задай вопрос и получи ответ бесплатно

Популярно: Українська мова

Caktus Image

Есть вопросы?

 • Как otvet5GPT работает?

  otvet5GPT использует большую языковую модель вместе с базой данных GPT для обеспечения высококачественных образовательных результатов. otvet5GPT действует как доступный академический ресурс вне класса.
 • Сколько это стоит?

  Проект находиться на стадии тестирования и все услуги бесплатны.
 • Могу ли я использовать otvet5GPT в школе?

  Конечно! Нейросеть может помочь вам делать конспекты лекций, придумывать идеи в классе и многое другое!
 • В чем отличия от ChatGPT?

  otvet5GPT черпает академические источники из собственной базы данных и предназначен специально для студентов. otvet5GPT также адаптируется к вашему стилю письма, предоставляя ряд образовательных инструментов, предназначенных для улучшения обучения.

Подпишись на наш телеграмм канал

GTP TOP NEWS